Netflix

Lượng thông tin Netflix biết về bạn

30 Tháng Năm, 2023 Matt Mill 0

Các công ty như Google, Microsoft, Amazon, Apple và các hệ điều hành, ứng dụng, nền tảng và trang web khác nhau mà chúng tôi thường xuyên sử dụng, thu thập lượng dữ liệu đáng kể liên quan đến chúng tôi. [...]