วิธียุติ PPA ของคุณ – Avslutte Strømavtale

ยุติ ppa

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างเจ้าของหรือผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้ากับผู้ซื้อพลังงานในการขายไฟฟ้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้านั้นเพื่อขายระยะยาว โดยทั่วไปสัญญา PPA จะเกิดขึ้นก่อนที่จะแล้วเสร็จและโดยทั่วไปจะมีระยะเวลามากกว่า 30 ปี ช่วยให้นักลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนได้รับการปกป้องจากความผันผวนของตลาดไฟฟ้า

PPA มีโครงสร้างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตและการขายพลังงาน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น ใบรับรองสีเขียว เช่นเดียวกับกฎระเบียบที่ควบคุมการทำธุรกรรมทั้งหมดอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด ต้องกำหนดกฎเกณฑ์การทดสอบเพื่อยืนยันระดับกำลังการผลิตตามสัญญา ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง/อัตราความร้อน

พวกเขาทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (อธิบายไว้ที่นี่) ช่วยให้ผู้เข้าร่วมภาคเอกชนมีช่องทางในการระดมทุนและรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นในโครงการต่างๆ ผ่านการอัดฉีดเงินทุนภาคเอกชน ดังนั้นโครงสร้างและระบอบการจัดสรรความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมีชีวิตของโครงการ

PPA สามารถออกแบบสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่หรือเพื่อการก่อสร้างก็ได้ ในกรณีหลังนี้มักจะมาพร้อมกับสัญญาการสร้าง-ดำเนินการ-โอน (“BOT”) ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุภาระผูกพันในการออกแบบ สร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าตามข้อกำหนดที่บริษัทโครงการกำหนด

1. รู้จักสิทธิของคุณ

หากสัญญาไฟฟ้ามีข้อกำหนดที่สามารถยกเลิกได้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อมูลเฉพาะของสัญญาเหล่านั้น โดยทั่วไป บทบัญญัติเหล่านี้จะสรุปวิธีการและภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่อาจถูกยกเลิก รวมถึงระยะเวลาที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สัญญามักจะมีเงื่อนไข "การยกเลิก" ที่อนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์หรือข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น หากคุณลงนามในสัญญาซื้อบ้านและปรากฎว่าสภาพของบ้านแย่กว่าที่คาดไว้ คุณอาจพยายาม ยกเลิก.

การสิ้นสุดข้อตกลงด้านพลังงานอาจเป็นเหตุการณ์ทางอารมณ์ และด้วยเหตุนี้ การยกเลิกข้อตกลงจึงควรได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องภาระหน้าที่และสิทธิ์ของทั้งสองฝ่าย ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทนายความตรวจสอบข้อตกลงการยุติขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อกำหนดในสัญญาที่ระบุถึง "การเลือกกฎหมาย" ควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น เนื่องจากสามารถกำหนดกฎหมายที่จะใช้ในการตีความและตีความสัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิธีระงับข้อพิพาท

ข้อควรพิจารณาควรรวมเอาข้อกำหนดการแยกส่วนออกด้วย ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าแม้ว่าจะพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง ส่วนที่เหลือของสัญญายังคงสภาพสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ หากคุณกำลังสงสัย วอร์ดัน ซิ ออปป์ สตรอมมาฟทาเลดังนั้นจึงอาจเป็นการดีที่จะให้ข้อตกลงการยุติของคุณเป็นพยานหรือได้รับการรับรอง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดปัญหาท้าทายต่อความถูกต้องในอนาคต ซึ่งทำได้โดยปรึกษาทนายความที่มีประสบการณ์ในการร่างข้อตกลงการยกเลิกและปล่อยสัญญาเมื่อจัดทำข้อตกลง

ยุติ ppa

2. อ่านสัญญาของคุณ

สัญญาระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ตามกฎหมายระหว่างหลายฝ่าย แต่บางครั้งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันตามที่ตั้งใจไว้อีกต่อไป เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น การยกเลิกสัญญาจะทำให้ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติข้อตกลงตามกฎหมายก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ

หากต้องการยกเลิกสัญญา การร่างและการลงนามในข้อตกลงการยกเลิกสัญญาถือเป็นขั้นตอนสำคัญ แม้ว่าข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสัญญา แต่ข้อกำหนดมาตรฐานควรรวมอยู่ในเอกสารการยกเลิกใดๆ เสมอ

การยกเลิกสัญญาควรเริ่มต้นด้วยการยืนยันว่าข้อตกลงที่สิ้นสุดมีผลแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญา เพื่อขจัดความสับสนเกี่ยวกับข้อกำหนดกับสัญญาดั้งเดิม

ข้อตกลงการยุติควรมีข้อกำหนดในการเลือกกฎหมายเพื่อกำหนดว่าจะใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดเมื่อตีความเอกสารนี้ ซึ่งจะช่วยขจัดความเป็นไปได้ที่บุคคลภายนอกอาจโต้แย้งว่าควรใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน

การยุติควรรวมถึงประโยคที่ไม่ดูหมิ่นซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่จัดทำข้อความที่ออกแบบมาเพื่อทำลายชื่อเสียงทางธุรกิจของอีกฝ่าย เช่นเดียวกับข้อตกลงการรักษาความลับเพื่อปกป้องข้อมูลและบันทึกที่เป็นความลับไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงได้

การสิ้นสุดสัญญาควรรวมถึงการรับทราบจากทั้งสองฝ่ายว่าเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ไม่ว่าจะผ่านการบิดเบือนความจริง ข้อผิดพลาด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และคำแถลงนี้สามารถให้หลักฐานที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดที่อาจรับประกันว่าจะมีการเพิกถอนหรือ การสิ้นสุดของข้อตกลง

การบอกเลิกสัญญาที่ชัดเจนควรรวมถึงข้อกำหนดการแยกส่วนด้วย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าจะพบว่าส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง ส่วนที่เหลือยังคงถูกกฎหมาย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อผู้ลงนามมักใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารกันในสถานที่ต่างๆ ทนายความที่มีอำนาจควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เมื่อสร้างเอกสารการเลิกจ้างของคุณ

3. ติดต่อนายหน้าพลังงานของคุณ

หากคุณต้องการยกเลิกก่อนเวลา เป็นความคิดที่ดีที่จะดำเนินการภายใน 'กรอบเวลา' หรือระยะเวลาที่สัญญาอนุญาต มิฉะนั้น ผู้ให้บริการพลังงานของคุณอาจเรียกเก็บอัตรานอกสัญญาซึ่งอาจสูงขึ้นถึง 300%

โชคดีที่สัญญาด้านพลังงานส่วนใหญ่ไม่มีบทลงโทษที่สูงชันเช่นนี้ และซัพพลายเออร์หลายรายยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับคุณใน ETF ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องปรึกษานายหน้าซื้อขายพลังงานเพื่อประเมินสิทธิ์ของคุณและทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ลูกค้าที่อยู่อาศัยมักจะมีอิสระในการยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงทางการค้ามักจะมีบทลงโทษที่สูงชันกว่าเมื่อยุติก่อนกำหนด

ขั้นตอนแรกในการสิ้นสุดสัญญาคือการระบุเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดและส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ให้บริการของคุณผ่านการจัดส่งที่บันทึกไว้หรือ อีเมล – เพื่อให้แน่ใจว่ามันถึงมือพวกเขา!

จดหมายที่มีประสิทธิผลในการบอกเลิกสัญญาไฟฟ้าควรมีข้อความสั้นๆ เช่น “โปรดยกเลิกสัญญาไฟฟ้าของฉันซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ [date]” คุณควรขอใบตอบรับการอ่านเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำขอของคุณส่งและรับได้สำเร็จ

ทางเลือกอื่นคือการเจรจากับซัพพลายเออร์ของคุณใหม่ ตัวอย่างเช่น หากอัตราของคุณสูงเกินไปและราคาในตลาดลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ลงนามในสัญญาปัจจุบัน การเจรจาใหม่อาจช่วยให้ได้สัญญาแบบผสมผสานหรือแบบขยายที่ให้ราคาต่ำแบบเก่าบางส่วนแก่คุณ พร้อมทั้งล็อคในระยะยาวที่สำคัญยิ่งขึ้น ประเมิน.

ตามเว็บไซต์นี้: https://news.energysage.com/cancelling-a-solar-lease-contract/ – การย้ายบ้านอาจเป็นอีกเหตุผลที่น่าสนใจในการยกเลิกสัญญาพลังงาน แม้ว่าการทำเช่นนั้นง่ายเกินไปอาจส่งผลให้สัญญาโรลโอเวอร์มีราคาแพง หากคุณวางแผนที่จะย้าย ขอแนะนำให้ยกเลิกสัญญาพลังงานปัจจุบันของคุณล่วงหน้าสองสัปดาห์เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอสำหรับอสังหาริมทรัพย์ใหม่และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนที่จะถูกลงโทษโดยซัพพลายเออร์พลังงานของคุณ และเพิ่มอัตราตามสัญญาที่มีราคาแพงกว่า

ยุติ ppa 3

4. ปฏิบัติตามกระบวนการและอย่ายอมแพ้

เมื่อยกเลิกข้อตกลง จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทราบและปฏิบัติตามสิทธิ์ของคุณและปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อที่จะยุติข้อตกลงอย่างเป็นทางการ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญาซึ่งระบุเงื่อนไขและขั้นตอนในการสิ้นสุดสัญญาของคุณ

เอกสารจะต้องเขียนอย่างชัดเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองฝ่ายลงนามและเป็นพยานหรือรับรองเอกสารเพื่อเพิ่มการรับประกันความถูกต้องและความถูกต้องของลายเซ็น สิ่งนี้จะช่วยลดความท้าทายในอนาคตต่อปัญหาความถูกต้องที่เกิดจากข้อตกลงเหล่านี้

การยกเลิกข้อตกลงอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับสัญญาระยะยาวและ/หรือข้อผูกพันทางการเงินที่จำเป็นต้องมีข้อผูกพันระยะยาวในการปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น การยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมายความว่าจะไม่มีการขายไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกต่อไป และแหล่งรายได้อาจไม่แน่นอนหรือหยุดไปเลย

การยุติสัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะเจรจาหรือตกลงเงื่อนไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจสิทธิ์ของคุณหรือค้นหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา เรายินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามของคุณและแนะนำกระบวนการยุติข้อตกลงด้านพลังงานของคุณ